M E N U
小兒腎臟科  
   
 

   
   
 
我來看小兒腎臟科對嗎?
小兒泌尿道感染、小兒腎臟疾病、血尿、蛋白尿、先天性腎臟及尿路異常、腎水腫、多囊腎、頻尿、尿急、夜尿等解尿異常、產前超音波腎臟異常症狀參考:發燒,膿尿,血尿,蛋白尿,頻尿,尿急、尿床、泌尿道感染病
醫療服務
 

小兒腎臟超音波
小兒腎臟切片
 

   
 
本科新知