M E N U
小兒心臟科  
   
 

   
   
 
我來看小兒心臟科對嗎?
一般兒科疾病、各種先天性心臟病、川崎氏症、心肌炎、心律不整、胸痛、風濕性心臟病、小兒診斷性及介入性心導管…等等症狀參考:胸痛、胸悶、心悸、呼吸困難、暈厥、心雜音、發紺…等等。
醫療服務
 

小兒心臟超音波
 

   
 
本科新知