M E N U
林育如Yu-Ru Lin
專任主治醫師
門診掛號
專科/中心
復健醫學部,兒童復健中心
主治
骨骼肌肉及週邊神經復健
中樞神經復健
兒童復健
軟組織超音波檢查
軟組織超音波檢查導引注射
乳癌術後復健
骨質疏鬆診斷與治療
學歷
長庚大學醫學系
經歷
中華民國復健科專科醫師
長庚紀念醫院復健科住院醫師
長庚紀念醫院復健科總醫師
教職
--%>