M E N U
(課程)106年CPR訓練課程-民眾版,開放報名囉!
發佈日期:106/01/11

106年CPR院外訓練課程

日 期:

   

   

上課時間

CPR 訓練課程

共  梯次

5/19

7/21

10/20

1500 - 1700

    雙和醫院 – 行政大樓1樓階梯教室

參加對象院外民眾 (每梯次限額60名)

報名方式雙和醫院網站首頁最新消息下載報名表填寫,採用電子郵件、傳真

          或送到5樓護理部教育事務員櫃台報名。聯絡人:周佩萱事務員;

          聯絡電話:02-22490088轉8611;E-mail:12361@s.tmu.edu.tw

          傳真號碼:02-22490088轉8619。

課程內容:

   

     

   

15:00~15:20

報到、課前測驗

階梯教室

15:20~16:30

基本救命術講解及示範

階梯教室

16:30~17:00

CPR 實際操作練習及技術測驗

階梯教室

 

 分類:全院
--%>